PC DOKTOR

Nová generace programů pro terénní i klinické ambulance
Zúročením mnohaletých zkušeností z několika tisíc instalací našich programů v nejrůznějších medicínských oborech i v různých typech zdravotnických zařízení je nová generace programů PC DOKTOR a PC DENT, využívající jako jeden z prvních systémů u nás 32-bitovou architekturu operačních systémů MS Windows 95, 98 a NT.


 
Verze pro alergologické a plicní ambulance
Velký důraz je kladen na jednoduché intuitivní ovládání, na přehlednost vedení zdravotních záznamů, snadné sestavování a tisk různých dokladů, doprovázejících každodenní praxi (recepty, poukazy, lékařské zprávy, žádanky atd.) a na provozní rychlost a spolehlivost.
Funkční podpora verze pro alergology zahrnuje přehlednou evidenci kožních testů, imunoterapie a výsledků funkčního vyšetření plic, včetně možnosti přímé komunikace se spirometry.
Modul kožních testů nabízí přehlednou evidenci výsledků, včetně jejich časové historie. Zaznamenané hodnoty je možné automaticky přenést do karty pacienta ve formě přehledné tabulky.
Na základě údajů založených do modulu kožních testů dokáže systém PC DOKTOR® automaticky vygenerovat účty pro zdravotní pojišťovny.
Spirometrie je specializovaný nástroj, který formalizovaně zaznamenává hodnoty funkčních vyšetření plic pacienta. Dokáže porovnat měřené a náležité hodnoty a ve formě přehledné tabulky také výsledky přenést do karty pacienta nebo lékařské zprávy.
Díky vestavěné komunikaci se spirometrickými přístroji renomovaných výrobců ZAN, Jaeger a Ganshorn můžete využívat všechny popisované nabízené funkce bez jakýchkoli nároků na další práci. Všechny hodnoty jsou automaticky načítány z přístroje a ihned přehledně evidovány.
Vestavěná evidence imunoterapií pacienta nabízí dokonalý přehled o všech vakcínách aplikovaných pacientovi, včetně možnosti zaznamenání reakcí pacienta na prodělanou terapii. I tento modul dokáže na základě zaznačených dat automaticky generovat účet zdravotní pojišťovně.
Vyžádejte si zdarma demoverzi a sdělte nám svůj názor !
Pomůžete nám lépe poznat skutečné potřeby alergologické a plicní  praxe.

Verze pro diabetologické ambulance
Velký důraz je kladen na jednoduché intuitivní ovládání, na přehlednost vedení zdravotních záznamů, snadné sestavování a tisk různých dokladů, doprovázejících každodenní praxi (recepty, poukazy, lékařské zprávy, žádanky atd.) a na provozní rychlost a spolehlivost.

Funkční podpora verze pro diabetology zahrnuje evidenci laboratorních výsledků, měření glukometrem a velice komfortní aparát na evidenci terapie pacienta včetně automatického tisku receptů. Celým vyšetřením pacienta Vás povede jednoduchý průvodce.
Díky modulu evidence glykemických profilů pacienta můžete mít u každého pacienta dokonalý přehled o naměřených hodnotách a to včetně jejich historie. Přehledná počítačová evidence Vám nabízí možnost pohodlně a přesně porovnat nové výsledky s dříve naměřenými hodnotami.
V modulu diabetologické terapie získáte přehlednou evidenci medikace pacienta a komfortní aparát na vystavování receptů, který Vám při práci ušetří mnoho času. U každého pacienta je podrobný seznam užívaných léků a to včetně přesného rozpisu dávkování, včetně konkrétních časů podání.
Při každé návštěvě je možno provést úpravu medikace a to jednoduchým zkopírováním předchozí terapie s následným provedením případných změn. Program sám spočítá, kolik balení každého léku pacient potřebuje, aby mu léky dle uvedeného dávkování vydržely až do příští kontroly. Recepty pak vytisknete jedním stisknutím tlačítka. Ty jsou u pacienta evidovány a program díky tomu dokáže spočítat náklady na léčbu jednotlivých pacientů.
Vyžádejte si zdarma demoverzi a sdělte nám svůj názor !
Pomůžete nám lépe poznat skutečné potřeby diabetologické praxe.

Počítačový program pro gynekologické ambulance
Velký důraz je kladen na jednoduché intuitivní ovládání, na přehlednost vedení zdravotních záznamů, snadné sestavování a tisk různých dokladů, doprovázejících každodenní praxi (recepty, poukazy, lékařské zprávy, žádanky atd.) a na provozní rychlost a spolehlivost.
Komplexní podpora gynekologického vyšetření zahrnuje funkce Záznam gynekologa, Gynekologická prohlídka, Grafický záznam vyšetření, MOP, Cytologie vč. žádanky, Kultivace, Vyšetření těhotné, Senologická poradna, Žádost o UPT.
Resumé z vyšetření, ordinace léků, PN, laboratorní výsledky, provedené vyúčtování a další se automaticky přenášejí do dekurzu pacientky a jsou odtud kdykoliv rychle dostupné v detailu.
Nadstavbový modul Archiv snímků dovoluje vkládat, popisovat a uchovávat snímky z různých zdrojů (sono, kolposkopická kamera, digitální foto, apod.) tak, že jsou bezprostřední součástí pacientova dekurzu.
Nadstandardní komfort poskytuje modul pro práci s grafickými objekty. Je vybaven nástroji k vedení grafické zdravotní dokumentace. Do snímků nebo speciálních rastrů (vyšetření prsu, kolposkopie,…) je možné zaznamenávat popis nálezů a časový vývoj použitím specifických grafických symbolů.
Vypovídací schopnost dokumentace tak velice získá. Obrazovou i textovou dokumentaci lze programem přenášet v elektronické podobě i jiným zdravotnickým subjektům (např. do center onkologické prevence apod.).
Na trvalém rozvoji funkčního aparátu programu PC DOKTOR ® pro gynekology spolupracují lékaři z terénní i klinické praxe. Desetiletá tradice kvality produkce i poskytovaných služeb je založena kromě jiného i na našem zájmu naslouchat potřebám lékařů a ochotě realizovat jejich doporučení v praxi. Vyžádejte si zdarma demoverzi a sdělte nám své dojmy !

Počítačový program pro HomeCare
DIALOG MIS představuje rozšíření systému PC DOKTOR® pro agentury, poskytující služby domácí péče. Agentury na základě doporučení lékaře navštěvují pacienty a pravidelně u nich provádějí lékařem požadovaná ošetření. Po dohodě mohou též klientům poskytovat i další sociální služby, jako je dovážka obědů, nákupy, praní, žehlení... V některých případech jsou tyto výkony poskytovány za finančního přispění obcí.
Pracovník agentury domácí péče si musí dobře naplánovat svůj čas a musí mít neustále kvalitní přehled o tom, které klienty má navštívit a jaké činnosti má naplánovány.
Pro potřeby HomeCare byl v systému PC DOKTOR® rozšířen formulář Poukaz na vyšetření / ošetření DP. Ten si může agentura sama připravit a předložit ošetřujícímu lékaři pouze ke schválení a autorizaci, nebo již vystavený v systému PC DOKTOR® zaevidovat. U klienta lze naplánovat, které výkony a činnosti se mají provádět a jejich opakování. Tento plán lze sestavit jak pro výkony hrazené ZP, tak pro výkony sociální. Automaticky je možné také nastavit spoluúčast obce na úhradě sociálních výkonů.
Na základě pečlivě vyplněného poukazu systém vygeneruje rozpis úkonů, který tvoří plán práce a umožňuje jejich rychlé a přehledné vykazovaní. Během vykazování provedených výkonů systém také velmi komfortně a jednoduše eviduje jízdy vozidlem v rámci poskytované péče a to včetně možnosti rozlišovat vozidla dle SPZ.
Rozpis úkonů umožňuje automaticky v plánovacím kalendáři vytvářet záznamy o tom, kteří pacienti by měli být ten který den navštíveni a jaké výkony se jim mají provádět. Po provedené evidenci návštěv jsou záznamy v kalendáři dokonce zpětně aktualizovány informacemi o přesném čase návštěvy. Máte tak k dispozici jak rozpis plánovaných úkonů, tak přesnou evidenci provedených návštěv.
Kromě komfortního a jednoduchého aparátu na tvorbu uzávěrek pro zdravotní pojišťovny je systém vybaven řadou dalších přehledových funkcí. Ty Vám umožňují získat souhrnné informace o poskytnuté péči a to jak u péče hrazené ze zdravotního pojištění, tak i u péče sociální.
Program vznikl ve spolupráci s Národním centrem domácí péče České republiky.
Vyžádejte si zdarma demoverzi a sdělte nám své dojmy !

PC DOKTOR® NIS  je informační systém určený pro menší lůžková zařízení jako jsou LDN, dětské léčebny, odborná sanatoria nebo nemocnice menšího rozsahu.

Je to moderní informační systém určený pro prostředí Windows, který je připraven pro práci v počítačové síti.
Velký důraz je kladen na jednoduché intuitivní ovládání, na přehlednost vedení zdravotních záznamů, snadné sestavování a tisk různých dokladů, doprovázejících každodenní praxi a na provozní rychlost a spolehlivost.
Kartotéka pacientů zobrazuje jmenný seznam aktuálně ležících pacientů, případně kompletní seznam všech pacientů zařízení a to podle rodných čísel.
Při tvorbě záznamů do chorobopisu využijete  plnohodnotný moderní textový editor sloužící pro vedení průběhu hospitalizace.  Pro potřeby vedení sesterské dokumentace je k dispozici zvláštní chorobopis.
 
Do účtu pacienta lze zaznamenat provedené výkony, spotřebovaný ZÚM, změny kategorie pacienta. Kódy OD (ošetřovacích dnů) se generují automaticky včetně sestupné platby podle základních parametrů hospitalizace.

Je možno evidovat propustky pacientů, přeložení na JIP, změna sociální hospitalizace na běžnou, doprovod pacienta (matka s dítětem).

Jistě také oceníte možnosti strukturovaného záznamu anamnézy, diagnóz hospitalizace, biochemie (s možností elektronického načítání) a dalších základních údajů.  Ty se automaticky nabízejí při tvorbě dokumentů, jako například příjmový protokol, či propouštěcí zpráva, které jsou generovány téměř automaticky, dle uživatelem definovatelného rastru.
Integrace s ambulantním systémem PC DOKTOR® nabízí  při souběhu ambulantní a hospitalizační péče bezkonkurenční možnost sdílení všech důležitých dat.

V kartě podávaných léků získáte podrobný přehled
o medikaci pacienta, včetně její historie. Souhrnný přehled podávaných léků pro daný den zjednoduší práci sestře a minimalizuje riziko chyb při podávání léků. Součástí programu je systém umožňující evidenci operací a tvorbu operačních protokolů.

Samozřejmostí je jednoduchá tvorba vyúčtování pro ZP včetně možnosti předání po internetu.

Na trvalém rozvoji funkčního aparátu programu spolupracují lékaři z terénní i klinické praxe. Desetiletá tradice kvality produkce i poskytovaných služeb je založena kromě jiného i na našem zájmu naslouchat potřebám lékařů a ochotě realizovat jejich doporučení v praxi. 


Počítačový program pro oftalmologické ambulance
Velký důraz je kladen na jednoduché intuitivní ovládání, na přehlednost vedení zdravotních záznamů, snadné sestavování a tisk různých dokladů, doprovázejících každodenní praxi (recepty, poukazy, lékařské zprávy, žádanky atd.) a na provozní rychlost a spolehlivost.
Funkční podpora verze pro oční lékaře zahrnuje formalizovaný záznam očního vyšetření, vystavení poukazu na brýle a grafický záznam vyšetření. Resumé z vyšetření, ordinace léků, PN, laboratorní výsledky, provedené vyúčtování a další se automaticky přenášejí do dekurzu pacienta a jsou odtud kdykoliv rychle dostupné v detailu.
Pro pravé i levé oko jsou připraveny speciální rastry – Oční pozadí, Makula, Bulbus a Přední segment. Pomocí sady speciálních grafických značek se do rastru zaznamenává stav, charakterizující jednotlivé obtíže.  Umístění, tvar a velikost značek je možné přizpůsobit zjištěnému stavu. Přímo do grafického záznamu lze připojit i potřebný komentář.
Nadstandardní komfort poskytuje nadstavbový modul pro grafický záznam vyšetření. Zdrojem obrazové dokumentace mohou být lékařské diagnostické přístroje, které poskytují výstup ve formě videosignálu (např. štěrbinová lampa, keratotopograf apod.) nebo videokamera či digitální fotoaparát.
Zdrojem obrazové informace může být i jakýkoliv snímek nebo dokument, digitalizovaný ve skeneru. Napojení těchto grafických vstupů nevyžaduje žádný speciální externí software.
Program výsledné grafické objekty archivuje přímo s daty konkrétního pacienta. Obrázky jsou přímo dostupné z pacientova dekurzu. Mohou být také prostřednictvím elektronické pošty přímo odeslány s Vaším komentářem ke konzultaci na jiném zdravotnickém zařízení. Mohou být i součástí lékařské zprávy nebo jiného záznamu z vyšetření.
Vyžádejte si zdarma demoverzi a sdělte nám svůj názor. Pomůžete nám lépe poznat skutečné potřeby oftalmologické praxe.

Počítačový program pro ORL ambulance
PC DOKTOR® splňuje všechny požadavky na moderní počítačový program. Využívá současnou špičkovou technologii, je jednoduchý v obsluze a přitom bohatý ve funkčním vybavení, přizpůsobivý k režimu práce v ordinaci i ke specifickým požadavkům vykazování a účtování poskytnuté zdravotní péče.
Velký důraz je kladen na přehlednost vedení zdravotní dokumentace, snadné sestavování a tisk různých dokladů (recepty, lékařská zpráva, poukazy na vyšetření, PN apod.) a na rychlost zpracování a provozní bezpečnost.
Funkční podpora ORL vyšetření zahrnuje audiometrii, test vyrovnání hlasitosti, SISI test a vystavení poukazu na foniatrickou pomůcku.
Resumé z vyšetření, ordinace léků, laboratorní výsledky, provedené vyúčtování atd. se automaticky přenášejí do dekurzu pacienta a jsou odtud kdykoliv znovu rychle dostupné v originální podobě.
Nadstavbový modul Archiv snímků a dokumentů dovoluje vkládat, popisovat a uchovávat snímky z různých zdrojů (sono, RTG, endoskopické kamery, digitální fotografie, ale i naskenované jiné dokumenty, např. tympanogramy). Snímky lze přímo z karty pacienta znovu vyvolat na obrazovku, vytisknout, zvětšovat atd.
Nadstandardní komfort poskytuje modul Grafický záznam ORL vyšetření. Je vybaven nástroji pro vedení grafické zdravotní dokumentace. Do snímků nebo speciálních rastrů pro ORL je možné zaznamenávat popis výsledků vyšetření i časový vývoj onemocnění použitím specifických grafických symbolů. Vypovídací schopnost dokumentace tak neobyčejně získá. Výsledky lze přenášet v elektronické podobě do jiných zdravotnických zařízení.
Desetiletá tradice kvality produkce i poskytovaných služeb je založena kromě jiného i na našem zájmu naslouchat potřebám lékařů a ochotě realizovat jejich doporučení v praxi. Vyžádejte si zdarma demoverzi a sdělte nám své dojmy !

Počítačový program pro ortopedické ambulance
Nová generace úspěšných počítačových programů pro ambulance praktických a odborných lékařů PC DOKTOR® byla rozšířena o další specializovanou verzi, určenou pro terénní i klinické ortopedické ambulance.
PC DOKTOR® splňuje všechny požadavky na moderní počítačový program. Využívá současnou špičkovou technologii, je jednoduchý v obsluze a přitom bohatý ve funkčním vybavení, přizpůsobivý k režimu práce v ordinaci i ke specifickým požadavkům vykazování a účtování poskytnuté zdravotní péče.
Velký důraz je kladen na přehlednost vedení zdravotní dokumentace. V kartě pacienta jsou na jednom místě soustředěny všechny záznamy, vztahující se k provedenému vyšetření/ošetření. Resumé z vyšetření, ordinace léků, vystavené dokumenty, laboratorní výsledky, provedené vyúčtování atd. se automaticky přenášejí do dekurzu pacienta a jsou odtud kdykoliv znovu rychle dostupné v  originální podobě. Snadné je sestavování a tisk různých dokladů (recepty, lékařské zprávy, poukazy na vyšetření, PN, žádanky na RTG, poukazy na ortopedické pomůcky apod.). Významnou vlastností programu je i rychlost zpracování a provozní bezpečnost.
Nadstavbový modul Archiv snímků a dokumentů dovoluje vkládat, popisovat a uchovávat snímky z různých zdrojů (sono kyčlí, RTG, digitální fotografie, ale i naskenované jiné dokumenty, např. propouštěcí zprávy z hospitalizace). Snímky lze přímo z karty pacienta znovu vyvolat na obrazovku, vytisknout, zvětšovat od zadaného ohniska, upravovat kvalitu zobrazení atd. Zmenšená kopie snímku se automaticky přenáší do pacientova dekurzu.
Nadstandardní komfort poskytuje modul Grafický záznam vyšetření. Je vybaven nástroji pro vedení grafické zdravotní dokumentace.
Do snímků je možné zaznamenávat výsledky vyšetření textem nebo použitím specifických grafických symbolů. Snadné je použití nástrojů pro měření vzdáleností nebo úhlů mezi zvolenými referenčními body. Přehledně lze sledovat i časový vývoj onemocnění a výsledků léčby. Vypovídací schopnost dokumentace tak neobyčejně získá. Výsledky lze přímo z programu přenášet v elektronické podobě (např. jako obrazovou přílohu e-mailu) do jiných zdravotnických zařízení.
Desetiletá tradice kvality produkce i poskytovaných služeb je založena kromě jiného i na našem zájmu naslouchat potřebám lékařů a ochotě realizovat jejich doporučení v praxi. Vyžádejte si zdarma demoverzi a sdělte své dojmy !


Počítačový program pro pediatrické ambulance
Počítačový program PC DOKTOR® představuje druhou generaci úspěšného programu pro praktické a odborné lékaře, vytvořenou na základech mnohaletých zkušeností získaných u více než 5000 uživatelů a realizovanou na bázi progresivní programátorské technologie.
Program vytváří evidenci všech aplikovaných očkování dítěte s možností přehledného zobrazení po skupinách (TBC, Polio, Mo-Pa-Ru, Di-Te-Pe-Hib, Hepatitida a další). Očkovací kalendář zobrazuje termíny povinných očkování a upozorňuje na prošlé termíny.
Výsledky a závěry, zjištěné při periodických preventivních prohlídkách, zaznamenává do zdravotní dokumentace formalizovanou metodou Dunovský.
Program dovoluje zpracovávat a uchovávat různé grafické objekty (snímky sono, RTG, digitální fotografie apod.) přímo v dekurzu konkrétního pacienta. Povinně sledované antropometrické údaje automaticky převede do podoby růstových (percentilových) grafů.
PC DOKTOR® je vybaven prostředky pro odběr časné anamnézy a specifické rodinné anamnézy. Okruh standardních výstupních dokladů (recepty, výměnné listy, poukazy na vyšetření, lékařské zprávy, …) je doplněn o vystavení Potvrzení o ošetřování člena rodiny.
Funkce Dětská očkování slouží k vyhledání skupiny dětí, které je třeba pozvat k očkování. Výběr lze parametricky ovládat, např. aby ignoroval děti s již provedeným očkováním daného typu nebo případy, kdy je od předchozího očkování nutné ponechat specifický odstup.
Při hromadném záznamu zejména dětských očkování oceníte vysoce efektivní nástroj Skupinové vyšetření. Ten umožňuje několika kliknutími myši vytvořit účet pro zdravotní pojišťovnu, záznam o provedeném očkování a zápis do dekursu všech pacientů vybrané skupiny.
Na trvalém rozvoji funkčního aparátu programu spolupracují lékaři z terénní i klinické praxe. Desetiletá tradice kvality produkce i poskytovaných služeb je založena kromě jiného i na našem zájmu naslouchat potřebám lékařů a ochotě realizovat jejich doporučení v praxi.
Vyžádejte si zdarma demoverzi a sdělte nám své dojmy !Počítačový program pro praktické lékaře
Počítačový program PC DOKTOR® představuje druhou generaci úspěšného programu pro praktické a odborné lékaře, vytvořenou na základech mnohaletých zkušeností získaných u více než 5000 uživatelů a realizovanou na bázi progresivní programátorské technologie.
Základní charakteristikou programu je jednoduché intuitivní ovládání, přehlednost vedení zdravotních záznamů, snadné sestavování a tisk různých dokladů, doprovázejících každodenní praxi (recepty, poukazy, lékařské zprávy, žádanky atd.) a provozní rychlost a spolehlivost.
Přehledně vedená kartotéka pacientů umožňuje vedle rychlé identifikace pacienta podle jména nebo rodného čísla také registraci kapitačních pacientů, parametrické vytváření skupin pacientů, oddělené vedení nepravidelné péče, rozesílání dopisů podle adresáře, zasílání e-mailů pacientům apod.
Klíčovým místem zdravotní dokumentace pacienta je zdravotní karta. V záhlaví dekurzu jsou základní informace o jménu pacienta, věku, příslušnosti k ZP a případné údaje o rizicích pacienta a jeho zařazení do dispenzárních skupin. Dále jsou uvedeny údaje o datu poslední návštěvy, očkování TAT a je-li pacient v pracovní neschopnosti, pak datum jejího zahájení. Záznamy se pořizují dobře vybaveným textovým editorem s možností vkládat připravené fráze nebo přenášet části textu mezi jednotlivými dokumenty (výhodné např. při sestavování lékařské zprávy nebo žádosti o odborné vyšetření).
Všechny specializované funkce pro záznam vyšetření nebo vystavení dokladu mají svou vlastní agendu, uzpůsobenou ke snadnému a přehlednému zpracování. O vystaveném dokladu (recept, PN, poukaz, lékařská zpráva, vyúčtování péče apod.) se automaticky provede záznam do dekurzu, odkud lze také originální doklad znovu vyvolat.
Další funkce, kterými program podporuje vedení zdravotní dokumentace pacientů:
•    dlouhodobé nemoci, trvale užívané léky, alergie a rizika pacienta, odběr
     anamnézy
•    zařazení pacienta do dispenzární péče včetně plánování termínů prohlídek a
     tisku pozvánek
•    kompletní agenda pracovní neschopnosti včetně vycházek a výpočtu
     podpůrčí doby
•    žádanky a záznam hodnot laboratorních vyšetření s možností využívat
     přenos dat z laboratoře
•    tlak krve a puls, sedimentace, výška a váha, sledování očkování
•    hlášení novotvaru, statistická hlášení, epidemiologická hlášení a další
•    poukazy na vyšetření/ošetření, poukazy na PZT, žádanky o zvýšení úhrady
•    výměnný list, lékařská zpráva, konziliární vyšetření

Program poskytuje rovněž velmi dobrou podporu pro agendu, spojenou s registrací kapitačních pacientů a pro vyúčtování zdravotním pojišťovnám. K dispozici jsou i statistické a ekonomické přehledy například:
•    Nákladů na pacienty
•    Ordinovaných léků a PZT
•    Nepravidelné péče
•    Preventivních prohlídek
•    Příkazů k transportu
•    Vystavených poukazů na vyšetření
•    Provedených vyšetření
•    Přímých plateb od pacientů
•    Očekávaných příjmů od ZP a z přímých plateb.

Na trvalém rozvoji funkčního aparátu programu PC DOKTOR® spolupracují lékaři z terénní i klinické praxe. Desetiletá tradice kvality produkce i poskytovaných služeb je založena kromě jiného i na našem zájmu naslouchat potřebám lékařů a ochotě realizovat jejich doporučení v praxi. Vyžádejte si zdarma demoverzi a sdělte nám své dojmy !
Verze pro Pracovní lékařství a ZPP
Počítačový program PC DOKTOR® představuje druhou generaci úspěšného programu pro praktické a odborné lékaře, vytvořenou na základech mnohaletých zkušeností získaných u více než 5000 uživatelů a realizovanou na bázi progresivní programátorské technologie.
DIALOG MIS představuje nadstavbový modul k počítačovému programu PC DOKTOR®, zaměřený na činnost závodní preventivní péče (ZPP) a pracovního lékařství. Modul je určen nejen pro specializovaná závodní zařízení ZPP a hygienické stanice, ale i pro praktické lékaře, smluvně zajišťující zákonnou preventivní péči pro různé zaměstnavatele.
Základní náplní ZPP je sledování a hodnocení zdravotního stavu pracovníků prostřednictvím zdravotních prohlídek (vstupních, periodických, mimořádných apod.) a spolupráce při zjišťování a vyhodnocování rizik pro zdraví při výkonu profese na pracovištích včetně provádění dohledu na pracovní prostředí a pracovní činnost.
Program PC DOKTOR® s nadstavbou pro ZPP poskytuje řadu specializovaných nástrojů, které podporují a usnadňují dokumentační činnosti, spojené s výše uvedenými činnostmi.
Kartotéka pacientů je rozšířena o údaje, vztahující se k pracovnímu zařazení pacienta a expozici rizik, kterým je na svém pracovišti vystaven.
Zdravotní dokumentace ZPP je vedena odděleně od klinické dokumentace pacienta, ale dovoluje přebírat z něho všechny potřebné záznamy (v připravované nové verzi bude možné přejímat výtah ze zdravotní dokumentace, předané ošetřujícím lékařem na vyžádání elektronickou formou i z programů od jiných dodavatelů). Podobně jako v klinickém dekursu jsou i zde jednotlivé funkce přímo dostupné a o všech vydaných dokumentech (vyšetřeních, protokolech z prohlídek, vyúčtováních apod.) jsou automaticky generovány záznamy zpět do dekursu ZPP.
Uživatel si může pro jednotlivé typy prohlídek připravit vlastní šablony, specifikující vyšetření potřebná k formulaci závěru ve vztahu ke konkrétním zákonným požadavkům na výkon příslušných profesí. Formuláře protokolů si může uživatel navrhnout sám, nebo může zpracovávat libovolné formuláře, dodané zaměstnavatelem pracovníka.
Program je vybaven prostředky pro řádné vyúčtování ZPP, a to jak výkonů, hrazených zdravotními pojišťovnami, tak výkonů, hrazených zaměstnavateli. Jednotlivým zaměstnavatelům může vystavit souhrnnou fakturu za zvolené časové období a jednotlivé vyšetřené pracovníky.
Posudkovou činnost může provádět pouze to zdravotnické zařízení, které má dostupné veškeré informace nejen o zdravotním stavu zaměstnanců, ale současně i o stavu pracovních podmínek a pracovního prostředí a jejich vlivu na zdravotní stav zaměstnanců.
Program PC DOKTOR® je vybaven i funkcemi pro provedení kategorizace rizik práce na pracovištích a vystavení příslušných dokladů.
Pro závodní zařízení pracovní medicíny ve větších podnicích, kde je účelná a vyžadovaná úzká spolupráce s personálními útvary, může být program PC DOKTOR® vybaven nástroji pro přímé datové propojení s podnikovými informačními systémy jako je např. SAP. Disponuje rovněž nástroji k provádění parametrických výběrů a statistických hlášení o vývoji situace z pohledu ZPP a pro vyhodnocování efektu různých ozdravných programů.
Desetiletá tradice kvality produkce i poskytovaných služeb je založena kromě jiného i na našem zájmu naslouchat potřebám lékařů a ochotě realizovat jejich doporučení v praxi. Vyžádejte si zdarma demoverzi a sdělte nám své dojmy !